ALGEMENE VOORWAARDEN – CONDITIONS

Les conditions reprises ci-après en néerlandais peuvent être obtenues en français sur simple demande chez FIRMA G.PERSYN EN ZOON BV. En l’absence d’une demande de la version française des conditions à FIRMA G. PERSYN EN ZOON BV, le donneur d’ordre accepte la version néerlandaise sans réserve.

Cliquez ici pour télécharger

The general terms and conditions are formulated below in Dutch and can be obtained in English upon simple request to FIRMA G. PERSYN EN ZOON BV. The absence of this request implies that the client accepts the content of the general terms and conditions without reservations of any kind.

Click here to download

Definities

Onder “vervoerder” in de algemene zin van het woord wordt verstaan de onderneming FIRMA G.PERSYN EN ZOON BV. Onder “opdrachtgever” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een transportopdracht verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met de vervoerder, met dien verstande dat de opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaard en zich bijgevolg persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten (waaronder desgevallend elke opslag voor, tijdens en na het vervoer) aan en overeenkomsten met en in het algemeen alle rechtsverhoudingen met de vervoerder tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze voorwaarden op de rechtsverhoudingen van toepassing zouden kunnen zijn. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de vervoerder. Door de aanvaarding van de offerte van de vervoerder, aanvaardt de opdrachtgever eveneens de huidige algemene voorwaarden

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij dit schriftelijk anders door de vervoerder wordt vermeld. Mondelinge orders zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd binnen 24 uur of het order door de vervoerder in uitvoering is genomen. Schriftelijke bevestigingen dienen zo volledig mogelijk opgegeven te worden met alle informatie nodig voor het correct uitvoeren van de opdracht (aard en aantal goederen, gewicht, soort container, container nummer, kaai en of depot, waarde, informatie voor stuwing en ladingszekering, enz.). Deze informatie dient voldoende op voorhand in het bezit de zijn van de vervoerder zodat deze de opdracht te kan uitvoeren zoals gevraagd, waarbij dient rekening te worden gehouden met o.a. afstand traject, rij- en rusttijden, tijdsvensters op laad en losplaatsen, administratieve afhandelingen, vooraanmelding enz. Het geven van een transportopdracht houdt in dat de opdrachtgever instemt met de huidige voorwaarden en deze als contactueel bindend aanvaardt. De vervoerder houdt zich het recht voor op een transportopdracht te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.

Transportdocumenten

De opdrachtgever is verplicht om tijdig alle documenten, die krachtens wet of reglementaire beschikkingen de goederen moeten vergezellen, bij de vracht te voegen. Het niet of laattijdig overmaken van de vereiste documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever de vervoerder zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren en het recht op schadevergoeding. De vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten, waaronder o.a. de juiste hoeveelheid en het juiste gewicht. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bij wie zij kunnen worden verhaald.

Aansprakelijkheid en wettelijk kader / CMR

Op elke transportopdracht en haar uitvoering zijn de dwingende bepalingen van het CMR-verdrag van toepassing. De vervoerder exonereert zich voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze die voorzien is in het CMR-verdrag en eventuele andere dwingende regelgeving. De vervoerder draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vertraging ontstaan bij het laden en lossen van de goederen (ook niet door het ontdooien). De inontvangstname of de aflevering der goederen geschiedt aan de drempel of aan de kaai, behoudens andersluidende overeenkomst. De eventueel verder te volgen weg op de terreinen van de opdrachtgever, verlader of geadresseerde valt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van deze partij, die moet zorgen dat voorgaande veilig kan geschieden. De aflevering van de goederen op kaai van havens zonder ontlasting van de geadresseerde zal beschouwd worden als een in ontvangst name zonder voorbehoud. De vervoerder neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de staat van containers. Het tekenen van het ontvangstbewijs of interchange geldt enkel als ontvangst voor deze container. De containers gevuld afgegeven aan de vervoerder worden in ontvangst genomen zonder onderzoek naar hun inhoud, waarbij het beding “said to contain” van rechtswege van toepassing is. Behoudens andersluidende vermeldingen op de vrachtbrief, wordt geen transportopdracht aangenomen onder een beding van rembours, onder aangenomen waarde van de goederen of bijzonder belang bij de aflevering. Het vervoer van risicogoederen (juwelen, geld, antiquiteiten, waardepapieren, accijnsgoederen etc.) wordt enkel aanvaard op risico van de opdrachtgever.

Vrachtgelden en vervoerskosten

Opgegeven tarieven zijn steeds ‘naakte’ prijzen d.w.z. gebaseerd op de afstand, waarbij de totale afstand van de transportopdracht wordt berekend vanaf de bedrijventerreinen van de vervoerder – zijnde Egemsesteenweg 60 te 8700 Tielt – bij aanvang van de transportopdracht tot de bedrijventerreinen van de vervoerder bij beëindiging van de transportopdracht. Eventuele toeslagen dienen hier nog bij geteld te worden, vb.: wachturen, ADR-toeslag, douanescan, tussenstop, fysieke controle, dieseltoeslag, enz. Tarieven voor deze toeslagen zijn op aanvraag beschikbaar en kunnen variabel zijn. De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de opdrachtgever. In geval van een vervoer waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, zijn opdrachtgever en geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling. Het laden en lossen van de vervoerde goederen is niet inbegrepen in de vrachtgelden en dient te gebeuren op kosten en risico van de opdrachtgever.

Wachturen

Het tijdsbestek voor het laden en lossen wordt berekend vanaf de aanbieding bij de geadresseerde, ongeacht de al dan niet aanvaarding van de goederen, en zal maximaal twee uren bedragen. Voor ieder bijkomend uur wordt een bijkomende vergoeding van € 65.00 gerekend. Wachturen worden berekend per begonnen uur. In gevallen van overmacht (weersomstandigheden, uitzonderlijke verkeersomstandigheden, staking, etc.) is de vervoerder gerechtigd om ofwel de vrachtgelden en –voorwaarden te wijzigen dan wel de vervoersovereenkomst te verbreken zonder enige vergoeding, behoudens andersluidende overeenkomsten. Voor de vervulling van douaneformaliteiten handelt de vervoerder uitsluitend als lasthebber van de afzender. Abnormale wachttijden bij de douane ingevolge onder meer stakingsacties, problemen met de vrachtbrief of allerhande douanebescheiden e.d., geven recht op een prijstoeslag.

Overlading

De verlader is te allen tijde verantwoordelijk voor gebeurlijke asoverladingen, met uitsluiting van enige verantwoordelijkheid van de vervoerder. De vervoerder kan dan ook ieder schade die zou voortvloeien uit een asoverlading verhalen op zijn opdrachtgever en/of verlader.

Palettenruil

De ruil van europaletten gebeurt enkel na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De administratie van de palettenruil op de laadplaats gebeurt door de verlader en wordt periodiek naar de vervoerder gestuurd ter controle. Bij niet-teruggave van europaletten op de losplaats zal de opdrachtgever tussenkomen om alsnog de europaletten te recupereren. Indien na een tweede poging, nog geen europaletten voorhanden zijn op de losplaats, worden deze europaletten in mindering gebracht van het openstaande saldo op het laadadres of worden ze gefactureerd.

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van de vervoerder aan de opdrachtgever dien binnen de 30 dagen na factuurdatum op de door vervoerder aangegeven wijze voldaan te worden, behoudens andersluidende vervaldatum. Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreken te zijn zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 12% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR alsook interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend. De opdrachtgever verleent aan de vervoerder een conventioneel retentierecht en handelspand op alle goederen, containers en opleggers en dit tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen die de opdrachtgever nog verschuldigd is aan de vervoerder, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven transportopdracht. De verschillende schuldvordering van de vervoerder op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in het bezit zijn van de vervoerder, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering ten belope waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. De vervoerder zal in geen geval instemmen met compensatie tussen haar vrachtfacturen en eventuele vorderingen die de opdrachtgever op haar zou kunnen hebben. Eventueel protest nopens de facturen van de vervoerder dienen schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren en dienen aangetekend verstuurd te worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van de vervoerder.

Ontbinding – annulering

Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om aan de vervoerder een schadevergoeding te betalen die overeenstemt met 20 % van de vrachtgelden. Indien de ontbinding na 14 uur de dag voor de rit wordt meegedeeld, stijgt deze schadevergoeding tot 50% van de vrachtgelden en bij annulering op de dag zelf van de rit bedraagt deze 75% van de vrachtgelden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken welke territoriaal bevoegd zijn voor de vennootschapszetel van de vervoerder, waarnaast ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1ste lid van het CMR-verdrag internationale rechtsmacht hebben.

Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen blijven.